the 7th International Horticulture Research Conference

the 7th International Horticulture Research Conference

September 24th - 27th, 2020  Yangling, China

September 24th - 27th, 2020
Yangling, China

RegisterSchedule

 Contact

Qingmei Guan
qguan@nwafu.edu.cn

Huan Yin
hortres-conference@njau.edu.cn 

Li Yuan
lyuan@nwsuaf.edu.cn

Ting Zhang
93687000@qq.com

© Copyright 2020 the 7th International Horticulture Research Conference - All rights reserved.

Contact us

Qingmei Guan
qguan@nwafu.edu.cn

Huan Yin
hortres-conference@njau.edu.cn 

Li Yuan
lyuan@nwsuaf.edu.cn

Ting Zhang
93687000@qq.com

© Copyright 2020 the 7th International Horticulture Research Conference - All rights reserved.